ELEKTRO PROJEKTY
© 2019 Všetky práva vyhradené ELIN
Ing. Rudolf Štober ELIN Jovická 2, 048 01 Rožňava tel.: +421 905 681 018 mail: elin@elin.sk
Spoločnosť Ing. Rudolf Štober ELIN bola založená v roku 2002. OPRÁVNENIA  A  VYBRANÉ  ČINNOSTI: - certifikát podľa STN EN ISO/IEC 17024:2004 na projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení   elektrických v rozsahu E2 - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V, vrátane bleskozvodov pre triedy   objektov A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu a triedy objektov B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu.   Certifikát má platnosť v celej EÚ, - certifikát podľa STN EN ISO/IEC 17024:2004 na projektovanie a inšpekcie elektrických zariadení na ochranu pred bleskom.   Tento certifikát má platnosť v celej EÚ. Certifikácia bola ukončená praktickou skúškou v Nemecku, - licencia na poskytovanie technickej služby podľa §7 ods.1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti   v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu - predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízie a oprava, - osobitné oprávnenia na projektovanie EPS a HSP, - certifikáty na projektovanie DATA, EZS a KAM systémov, - členstvo - Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, - externý poradca v Technickej komisii TK43 - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - Ochrana pred bleskom, - člen pracovnej skupiny PS ATN 005 - ochrana pred bleskom - APPO (Asociácia pasívnej požiarnej ochrany), - člen Medzinárodného klubu špecialistov ochrany pred bleskom ILPC (International lightning protection club), - lektor - vzdelávanie elektrotechnikov, najmä v oblasti ochrany pred bleskom.
+421 905 681 018